ගෙදර සිටම ඔබගේ Card පතින් ගෙවීම් කිරීමට මෙම පිටුව භාවිතා කරන්න.

මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙම පිටුව සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න. ගෙවීම් සනාත කර ගැනීම සදහා රාත්‍රී 10 දක්වා 076-9939610 අංකය ඇමතීමට හැක.

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ගෙවීම තෝරාගෙන PayHere බටන් එක ක්ලික් කරන්න.

1. නව ලියාපදින්චිවීම් - දේශීය - 4500/=

2. නව ලියාපදින්චිවීම් - දේශීය silver Package - 5500/=

3. නව ලියාපදින්චිවීම් - දේශීය Gold Package - 6000/=

4. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - මාස 6ක් තුල නම් - 2000/=

5. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - වසරකට වැඩි නම් - 2500/=

6. විශේෂ ගෙවීම් 1700/=

7. විශේෂ ගෙවීම් 3000/=

8. විශේෂ ගෙවීම් 1000/=

9. විශේෂ ගෙවීම් 500/=

 

විදේශීය අයදුම්කරුවන් දහා - යෝජිත අය තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව විදේශයක පදිචිවී සිටීනම් විදේශීය අයදුම්කරුවකු ලෙස සැලකේ.

10. නව ලියාපදින්චිවීම් - යෝජිත අය තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව විදේශයක පදිංචිවී ඇත්නම් ගෙවිය යුතු මුදල රු.6500/= ක් වේ.

11. නව ලියාපදින්චිවීම් - විදේශීය Gold Package ගෙවිය යුතු මුදල රු.8500/= ක් වේ.

12. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - (විදේශීය) මාස 6ක් තුල නම් - රු.3500/ ක් ගෙවිය යුතු වේ

 

13. පැරණි අංක අලුත් කිරීමට - (විදේශීය) වසරකට වැඩි නම් - රු.5000/ ක් ගෙවිය යුතු වේ

 

ගෙවීම් කල පසු ලැබෙන screenshots අනිවාර්යෙන්ම save කරගෙන හැදුනුම් පතේ ඡායාරූප සමග 076-9939610 අංකයට imo, whatsapp හෝ viber කර අපට ඇමතුමක් දෙන්න. රටේ පවත්නා හදිසි තත්වය අපගේ සේවාව සැපයීමට බාදාවක් නොවේ. උදේ 9 ත් සවස 4ත් අතර කතා කළහොත් විනාඩි 5 ක් තුල ඔබගේ ගිණුම සක්‍රිය කර දෙනු ලැබේ.

076-9939610 / 076-3876804 / 077-5251586 / 011-2604184 / 011-2608170